Сталін

Историческая летопись » Сталін

Три десятиліття після смерті Сталіна в історії України можна умовно поділити на два періоди - час «відлиги» М. Хрущова (друга половина 50-х - початок 60-х рр.) і час політичної та ідеологічної реакції часів Л. Брежнєва.

Лібералізація і десталінізація суспільства мали позитивне значення для розвитку української літератури. У цей час були написані «Зачарована Десна» і «Поема про море» О. Довженка, «Гомоніла Україна» П. Панча і «Вир» Гр. Тютюнника, «Людина і зброя», «Тронка» О. Гончара та «Правда і кривда» М. Стельмаха. Припинилися нападки на письменників.

учебный центр - подробная информация здесь

Учасники конференції порушили клопотання перед ЦК КПУ, перед урядом республіки про те, щоб в усіх вищих навчальних закладах, техніку­мах, училищах, курсах навчання велось українською мовою; в усіх дошкіль­них, установах, де є діти українського населення, виховання проводилось україн­ською мовою; в усіх установах і підприємствах, на залізниці та інших видах транспорту, в торгівлі всі справи велись українською мовою; інститути, і видавни­цтва видавали наукові твори здебільшого українською мовою; кіностудії творили кінофільми українською мовою, а фільми інших республік перекладалися на укра­їнську мову тощо. Проблеми розвитку рідної мови порушувались у численних публікаціях, що з'являлися в періодичних виданнях. Однак питання, які хвилю­вали громадськість, залишилися практично нерозв'язаними, а іноді відверто ігнорувалися керівництвом республіки.

Новим явищем опозиційного руху було утворення групи, яка хотіла ви­користати легальні методи боротьби. У 1958 р. на Львівщині Л. Лук'яненко та » І. Кандиба утворили Українську робітничо-селянську спілку. Її мета - домогтися виходу України зі складу СРСР. Таку можливість було задекларовано Конституці­ями СРСР і УРСР. У січні 1961 р. Спілку було викрито. Л. Лук'яненка як керівни­ка було засуджено за зраду Батьківщини до розстрілу. Пізніше вирок було заміне­но на 15-річне ув'язнення та 10-річне заслання.

У середині 1960-х років українська опозиція формує політичні вимо­ги. Поштовхом до цього була хвиля арештів у серпні-вересні 1965 р. Було заарештовано і. Світличного, братів Горинів, М. Косіва, С. Караванського, П. Заливаху. Репресії обрушились і на одного з лідерів українського руху гене­рала П. Григоренка. На захист переслідуваних виступили представники україн­ської інтелігенції: М. Стельмах, А. Малишко, Г. Майборода, О. Антонов, С. Па-раджанов. Восени 1965 р. під чає демонстрації фільму «Тіні забутих предків» 1. Дзюба, В. Чорновіл та В. Стус закликали виступити проти арештів.

Участие Ленина в работе II съезда РСДРП (1903 год)
С 17 июля по 10 августа 1903 года в Лондоне проходил II съезд РСДРП. До 24 июля (6 августа) работал в Брюсселе, но бельгийская полиция вынудила делегатов покинуть страну; съезд перенёс свои заседания в Лондон. Всего было 37 заседаний (13 - в Брюсселе и 24 - в Лондоне). Созыв съезда явился результатом огромной работы по объединению русск ...

Краткий обзор историографии в XVII – XX вв. Историография Крымского ханства в XVII веке.
Крым никогда не был обделен вниманием историков. Общеизвестно, что первыми из них были арабские и античные авторы, в том числе такие известные и авторитетные, как Геродот и Страбон. Интерес этот не угасал и в «темные» века, и в средневековье, и в Новое время. Исторические судьбы населения небольшого по площади полуострова представляют с ...

Земский вопрос
Идея введения в Сибири земских учреждений, впервые выдвинутая областниками еще в 60–70-х гг. XIX в., за период революционных событий 1905–1907 гг. претерпела существенное изменение. Прежде всего, земский вопрос стал центральным в программе буржуазного реформирования Сибири, выдвинутой либералами. Желание сибирской интеллигенции добиться ...